De patiënt heeft recht op respect voor zijn psychische intimiteit

21 février 2024


De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) erkent momenteel de exponentiële toename van psychisch lijden. De FOD Volksgezondheid heeft enorme budgtten vrijgemaakt voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Dit financiële manna zal echter pas vruchten afwerpen als er rekening wordt gehouden met de specifieke aard van deze sector. Ook al zijn de somatische en psychische aspecten nauw met elkaar verbonden, toch kunnen de specifieke kenmerken van de geestelijke gezondheidszorg niet genegeerd worden. Psychische intimiteit hoort niet thuis in de digitale publieke arena; ze kan niet vijftig jaar lang verstard worden in een electronisch patiëntendossier (EPD); ze mag niet op te grote schaal verspreid worden.

Het is des te belangrijker om er nu voor te zorgen dat de specificiteit van het domein van de geestelijke gezondheidszorg wordt erkend, aangezien de uitvoeringsbesluiten van de slotartikels van de Kwaliteitswet binnenkort worden besproken en op 1 februari het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet betreffende de rechten van de patiënt werd aangenomen.
Op het gebied van de somatische geneeskunde rechtvaardigen de technologischevooruitgang, de hyperspecialisatie van zorgverleners en het noodzakelijke multidisciplinaire karakter, het toevoegen en toetsen van bepaalde vertrouwelijke gegevens via beveiligde digitalisering. Het faciliteren van de toegang tot deze gezondheidsgegevens zoals bepaald door de Kwaliteitswet zou de kwaliteit en de continuïteit van de somatische zorg verzekeren.
Op het gebied van de somatische geneeskunde wordt het vertrouwen in de "medische professie" aldus versterkt.

>>Lees de volledige artikel 

logo apppsy whiteinfo@apppsy.be
Rue Mercelis, 39  B- 1050 Bruxelles
BCE N° entreprise: 432.012.759
IBAN: BE 77 7340 6105 5142 - BIC: KREDBEBB

Webmaster: Bernard Mortreu :  bernardmortreu@yahoo.fr